Har du ett projekt som vi kan hjälpa till med?

Få en offert idag!

KF GROUP


Vad vi kan göra för er

På KF Group så genomför vi geotekniska undersökningar och handläggning av geotekniska uppdrag. Våra geotekniker och fältgeotekniker har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom jord, vatten och berg. Vi är mycket flexibla och vana att arbeta i samråd med kunden och övriga projektörer för att på bästa sätt hitta rätt lösning för erat projekt.

Detaljerad Tjänstelista!
KF Geo utför geoteknisk undersökning I motala ström i norrköping.


Detaljerad Tjänstelista

Geotekniska Fältundersökningar & Handläggning av Geotekniska Uppdrag


Geotekniska fältundersökningar

Sonderingsmetoder
Viktsondering
Trycksondering
Hejarsondering
JB, JB2 samt JB-totalsondering med luft eller vatten
CPT-sondering samt utjämningstest
Foderrörsborrning symmetrix för sondering, provtagning samt miljö

Provtagningsmetoder
Skruvprovtagning
Kolvprovtagning STII
Jord och vattenprovtagning av miljörör
Fältprovning med in situ-metoder
Vingförsök
Installation av gv-rör samt miljörör
Installation av 1-tum samt 2-tums grundvattenrör med samtliga filtertyper
Installation av 50mm samt 63mm miljörör
Lodning, funktionskontroll samt spolning av grundvattenrör
Jord och vattenprovtagning av miljörör
Inmätning och utsättning
Utsättning och inmätning av borrpunkter med RTK-GPS
Inmätning av slänter och övrig terräng med RTK-GPS
Övrigt
Trädfällning vid behov

Handläggning av geotekniska uppdrag.

Geotekniska undersökningar inför detaljplaneläggning och exploatering av fastigheter, med rekommendationer av lämpliga grundläggningsmetoder, schakt, uppfyllnad, stabilitet etc.

Geotekniska undersökningar för skolor, bostäder, parkeringsgarage och industribyggnader med rekommendationer av lämplig grundläggningsmetod, bestämning av påltyp/längder, släntlutningar, schaktanvisningar etc.

Geotekniska undersökningar för vägar, gator och ledningar med rekommendationer med schaktanvisningar, behov av lättfyllnad/grundförstärkning, släntlutningar etc.

Bergsondering för uppskattning av sprängningsbehov, framtagning av berg- och jordmodeller för mängdning av schakt/bergschakt

Hydrogeologiska undersökningar för uppskattning av omgivningspåverkan, behov av pumpning/spont, risk för bottenupptryckning etc.

Schaktbottenkontroller för verifiering av geotekniska förutsättningar inför schakt, grundläggning, upplag etc.

För förfrågningar, referenser och övriga frågor, vänligen kontakta oss.


Namn *
Företag *
E-Post: *
Tel:

ÄMNE

Hur kan vi hjälpa dig? *